MET EEN GEZONDE LEVENSSTIJL DOOR HET LEVEN
Herbalife Nutrition Onafhankelijk Member: SASCHA PUTZ

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE AANDACHTIG DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN Herbalife (Nederland) B.V. ("HERBALIFE"), EVENALS HET PRIVACYBELEID VAN DE GOHERBALIFE.COM MEMBER VIA Privacybeleid GoHerbalife.com TE LEZEN, ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, OF PRODUCTEN OF DIENSTEN TE KOPEN VIA GOHERBALIFE.COM.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen Herbalife (Nederland) B.V. (het “Bedrijf,” “we” of “ons”) en u ("u" of "Gebruiker") en het Herbalife Lid, wiens GoHerbalife.com website u bezoekt. Deze Overeenkomst stelt de wettelijke bepalingen en voorwaarden vast die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website en van elke website van GoHerbalife.com Leden, op het GoHerbalife.com-platform (in deze overeenkomst gezamenlijk aangeduid als de "Site") en voor uw gebruik van de diensten van Herbalife via de Site (hierna gezamenlijk aangeduid als “Aanbiedingen”).

Door het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, door uw gebruik van de Site en van alle informatie, gegevens, tekst, software, nieuws, foto’s, audio of ander hierin gevat materiaal, of door uw gebruik of aankoop van andere Aanbiedingen, gaat u onvoorwaardelijk akkoord zich te houden aan de verplichtingen van deze Overeenkomst, en onderwerpt u zich aan de voortdurende naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn door deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site, maak er op generlei wijze gebruik van, en neem niet deel aan de Aanbiedingen.

Als u niet tevreden bent met de Site of met andere Aanbiedingen, bestaat de enige en exclusieve oplossing erin dat u het gebruik van de Site of de Aanbiedingen stopt, met uitzondering van de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn krachtens de van toepassing zijnde wet.

Deze Overeenkomst, het Privacybeleid van Herbalife, en het GoHerbalife.com Privacybeleid van het Lid, vormen de gehele overeenkomst tussen u, ons, en het Herbalife Lid, wiens GoHerbalife.com website u bezoekt met betrekking tot het onderwerp in kwestie, en vervangen alle voorgaande of andere overeenkomsten, akkoorden, onderhandelingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk. Geen enkele verklaring van afstand met betrekking tot de voorwaarden van deze Overeenkomst zal gelden als een afstand van enige andere voorwaarde hierin (al dan niet gelijkaardig), noch zal een dergelijke afstand gelden als een doorlopende afstand, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De informatie en functies op deze Site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze Site of naar deze Site te linken (in zoverre linken is toegestaan), aanvaardt u het risico dat de informatie op deze Site kan worden gewijzigd of verwijderd.

1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment:
• De voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen;
• De Site of andere Aanbiedingen, of een gedeelte van de Site of van andere Aanbiedingen ten allen tijde, naar eigen goeddunken, te verbeteren, hierin aanvullingen aan te brengen, deze te wijzigen, of niet voort te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd, naar ons goeddunken, een gedeelte van deze Overeenkomst, in zijn geheel of een onderdeel hiervan, te wijzigen, bij te werken, hierin aanvullingen aan te brengen, te onderbreken, verwijderen, herzien, of op andere manier op elk moment te wijzigen. Indien u, op eender welke wijze, ons informatie verschaft, onze Site bezoekt of gebruikt of deelneemt in een Aanbieding, nadat deze Overeenkomst is gewijzigd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben gelezen, begrepen, en onvoorwaardelijk deze wijzigingen te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal beschikbaar zijn op de Site en alle voorgaande versies van deze Overeenkomst vervangen.

De Site of de Aanbieding, kan in zijn geheel of gedeeltelijk, naar ons goeddunken, worden verbeterd gewijzigd, of onderbroken. Elke verbetering van, toevoeging of wijziging aan de Site of de Aanbiedingen zijn onderhevig aan deze Overeenkomst.

2. VERKIESBAARHEID

U verklaart en garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent en dat u een bevoegde gebruiker bent van een kredietkaart voor de aankoop van de producten van Herbalife via de Site.

De producten en diensten van Herbalife worden verkocht door middel van een netwerk van Herbalife Leden. Voor het kopen van goederen of diensten van Herbalife hoeft u geen Member te worden van Herbalife.

3. UW INFORMATIE EN UW PRIVACY

Als u informatie op de Site verschaft, gaat u akkoord nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te geven, waar dit gevraagd wordt, en aanvaardt u deze informatie naar behoren te onderhouden en bij te werken. Wij en uw Herbalife Lid zullen elke informatie over u die wij op de Site verzamelen, gebruiken en onderhouden in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat u kunt vinden op [insert hyperlink to Herbalife Privacy Policy] en het Privacybeleid van het GoHerbalife.com Lid, dat u kunt vinden op Privacybeleid GoHerbalife.com.

4. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en alle hierin vervatte inhoud, inclusief eventuele toekomstige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot artikels, meningen, andere tekst, directories, handleidingen, fotografieën, illustraties, afbeeldingen, video en audioclips en advertentiemateriaal, evenals, de handelsmerken, auteursrechten, logo’s, domeinnamen, codes, handelsnamen, dienstmerken, octrooien en elk ander materiaal waarop auteursrecht van toepassing is (waaronder bron- en objectcode), en/of elke vorm van intellectuele eigendom (gezamenlijk, het "Materiaal") zijn eigendom van, dan wel in licentie gegeven aan ons of aan andere gevolmachtigde derden, en zijn beschermd tegen onrechtmatig gebruik, ongeoorloofd kopiëren of verspreiden door het auteursrecht, handelsmerk, wetgeving inzake reclame, andere wetgeving en internationale verdragen. Tenzij we dit schriftelijk uitdrukkelijk toestaan, zult u noch het gehele Materiaal noch gedeelten hiervan weergeven, reproduceren, uitvoeren, overdragen, verkopen, in licentie geven, wijzigen, als basis gebruiken voor afgeleide werken, opnieuw publiceren, reverse engineeren, uploaden, bewerken, posten, verzenden, aan het publiek kenbaar maken, koppelen, framen, verspreiden, of exploiteren. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst of de Site kan direct, indirect of anderszins worden opgevat als een licentie of recht om Materiaal te gebruiken op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of derden die eigenaars zijn van het Materiaal of de intellectuele eigendom die op de Site wordt weergegeven. Elk ongeoorloofd gebruik, kopiëren, reproductie, wijziging, uitgave, heruitgave, uploaden, framen, downloaden, posten, versturen, verspreiden, dupliceren of elk ander misbruik van het Materiaal is strikt verboden. Elk gebruik van het Materiaal anders dan toegestaan in deze Overeenkomst is een schending van deze Overeenkomst en een inbreuk op auteursrecht en/of octrooien. U zult dit Materiaal niet gebruiken voor onrechtmatige doeleinden en niet onze rechten of de rechten van anderen schenden. U gaat akkoord dat u niet de normale processen of het gebruik van de Site zult verstoren, onder meer door toegang te proberen verkrijgen tot de administratieve delen van de Site. U gaat ermee akkoord dat u elke schending door derden van deze Overeenkomst waar u kennis van krijgt, zult melden. U bent ervan op de hoogte dat wij proactief onze rechten zullen uitoefenen naar de volledige strekking van de wet. Wij kunnen ten allen tijde Materiaal toevoegen wijzigen, onderbreken, verwijderen of annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting jegens u. Herbalife, ons logo, en de naam van de producten die Herbalife en zijn leden vervaardigt, op de markt brengt, verkoopt of verspreidt, zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Herbalife International of America, Inc., of haar filialen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op de Site of in andere Aanbiedingen worden gebruikt, zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo’s van de respectievelijke eigenaars hiervan.

5. REGISTRATIE

Voor deelname aan bepaalde functies of om toegang tot inhoud van bepaalde onderdelen van de Site te krijgen, kan registratie worden vereist of wordt u mogelijk gevraagd informatie te verstrekken. De werkwijze van de Site met betrekking tot uw persoonsgegevens wordt onthuld in het Privacybeleid van het Lid op GoHerbalife.com, beschikbaar op de Site. De beslissing om deze informatie te verstrekken is volledig vrijwillig en vrijblijvend; indien u echter verkiest deze informatie niet vrij te geven, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud of kunt u niet deelnemen aan bepaalde functies van de Site.

Als u zich op de Site registreert, gaat u akkoord dat u alle verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account, e-mail of wachtwoord, indien van toepassing, en gaat u akkoord dat u uw account niet zult verkopen, overdragen of toewijzen. U bent verantwoordelijk om uw eventuele wachtwoord vertrouwelijk te houden, en de toegang tot uw computer te beperken zodat anderen geen toegang hebben tot het gedeelte van de Site [of de voor uw Site verstrekte emailaccount] dat met een wachtwoord wordt beschermd, door gebruik van (een deel van) uw naam. Als u denkt dat uw wachtwoord niet meer veilig is, bent u verantwoordelijk voor het wijzigen van uw wachtwoord.

Wij kunnen naar ons goeddunken, ten allen tijde, met of zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook, of zonder dat hier enige aanleiding toe bestaat, uw wachtwoord beëindigen.

6. FOUTEN

Hoewel wij de integriteit van de Site en andere Aanbiedingen proberen in stand te houden, kunnen wij geen garantie geven omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site of andere Aanbiedingen. Indien u meent een fout op de Site of in andere Aanbiedingen te hebben ontdekt, vragen wij u contact met ons op te nemen op 0800 30 382 en indien mogelijk een beschrijving te geven van de fout, de URL-locatie en uw contactgegevens. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw bezorgdheden te onderzoeken.

7. AFSTAND VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt en gaat akkoord dat de Site en al het hierin vervatte Materiaal en intellectuelel eigendom verspreid wordt zoals deze is ("as is"), zoals beschikbaar ("as available"), met alle fouten ("with all faults"), en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom of impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-schending of geschiktheid, hetzij voor een bepaald doel, of voortvloeiend uit de wet of anderszins uit het recht, of uit enige handelswijze, het gebruik of handelspraktijken. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, en daardoor kan de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing zijn. U kunt andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

U gaat akkoord dat wij en onze moedermaatschappijen, filialen, dochterondernemingen, licentiegevers en rechtverkrijgenden, en elk van hun respectievelijke werknemers, functionarissen en bestuurders (gezamenlijk aangeduid als de "vrijgestelde partijen"), niet aansprakelijk zijn jegens u, voor schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract, risicoaansprakelijkheid of anderszins, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, bijzondere, indirecte, incidentele of overeengekomen (gevolg)schade of (gevolg)verlies die op enigerlei wijze volgen of voortvloeien uit de Site, de Aanbiedingen, de gebruikersforums, het Materiaal, of uit fouten of nalatigheden in de technische werking hiervan of van het Materiaal, zelfs indien wij vooraf op de hoogte waren van de mogelijkheid dat deze schade kon optreden, ongeacht of de schade in zijn geheel of gedeeltelijk is ontstaan door nalatigheid, overmacht, slecht functionerende telecommunicatiemiddelen, diefstal van, vernietiging van, of onbevoegde toegang tot de Site of de hiermee verband houdende informatie of programma’s. Onverminderd andere bepalingen van deze Overeenkomst zullen de vrijgestelde partijen in geen geval en onder geen enkele omstandigheid, om enigerlei reden of door welke rechtshandeling dan ook, een bedrag aan u zijn verschuldigd hoger dan vijftig dollar($50). In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties en voorwaarden en/of de afstand van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan, waardoor delen van het voorgaande mogelijks niet op u van toepassing zijn.

Wij leggen geen verklaringen af of geven geen enkele garantie ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of toereikendheid van de informatie, feiten, standpunten, opinies, verklaringen of aanbevelingen op deze Site of op de website van derden waarnaar de Site verwijst, of in een Aanbieding en/of het Materiaal. Verwijzingen naar een product, proces, uitgave of dienst van derden door middel van de handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, dienstmerk, logo, fabrikant of op andere wijze, bevatten of impliceren geen goedkeuring of aanbeveling door ons. Standpunten en opinies van de gebruikers van de Site zijn niet, of weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten en opinies van Herbalife. Gebruikers zijn er verantwoordelijk voor advies in te winnen bij vakmensen, in voorkomend geval, ten aanzien van de informatie, opinies, adviezen of inhoud die op de Site beschikbaar is.

Internet is onderhevig aan veiligheidsinbreuken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan welke computer van welke gebruiker dan ook als gevolg van een dergelijke veiligheidsinbreuk of van virussen, bugs, hacken, ongeoorloofde toegang, fraude, fout, nalatigheid, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of transmissie, uitval van computers of elke andere technische of slechte werking. U dient te beseffen dat het versturen van e-mails via internet niet altijd veilig is, en u moet dit in overweging nemen alvorens enige informatie aan iemand via internet te sturen. Wij leggen geen verklaringen af en bieden geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Site. De Site kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege het onderhoud of de slechte werking van computerapparatuur.

8. SCHADELOOSSTELLING

Door het gebruik van deze Site gaat u akkoord de vrijgestelde partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, beweerde aanspraken, eisen, rechtshandelingen, veroordelingen, schadevergoedingen, verliezen, schulden en alle kosten en uitgaven voor de verdediging, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke vergoedingen voor advocaten die kunnen ontstaan als gevolg van of voortkomend uit: overtreding door u van uw vertegenwoordigingen, garanties, afspraken of overeenkomsten hieronder; overtreding door u van deze Overeenkomst of een wet; uw gebruik van de Site of enige externe partij website die refereert naar en/of het materiaal in overtreding van deze Overeenkomst; informatie of materiaal gepost via uw computer of account, ook als u dit niet zelf heeft geplaatst, die een schending zijn van een auteursrecht, handelsmerk, beroepsgeheim, handelscode, octrooi, uitgave, privacy of enig ander recht van een persoon of die een lasterlijke schending bevatten voor een persoon; elke onjuiste voorstelling van zaken door u; en/of ons gebruik gebaseerd op deze foute informatie door u verstrekt. U zult zo goed mogelijk en zoals redelijkerwijs van uw verwacht kan worden, samenwerken voor de verdediging van ons tegen een eventuele claim. Wij behouden ons het recht voor, om op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van eender welke zaak onderworpen aan een schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval schikken in een kwestie zonder onze schriftelijke toestemming.

9. BEËINDIGING; WIJZIGING

De schending van deze Overeenkomst kan leiden tot de beperking van uw toegang tot de gehele Site of een onderdeel hiervan (inclusief de Web Property of het emailadres dat door de Site is verstrekt) en kan worden voorgelegd aan de rechtshandhavingsinstanties. Geen enkele verklaring van afstand van geen enkele bepaling in deze Overeenkomst bezit enige rechtsgeldigheid, tenzij schriftelijk en getekend door een hiertoe bevoegde functionaris van Herbalife. Wij behouden ons het recht voor deze Site, of een onderdeel hiervan, te wijzigen of te onderbreken (inclusief, maar niet beperkt tot, een specifiek Eigendom op het Web die zich bevindt op het BizworkPlatform), zonder voorafgaande kennisgeving aan u of aan derden. Na beëindiging van uw toegang tot de Site, of zoals vereist door Herbalife, moet u al het materiaal verkregen via deze Site en alle documentatie die hier betrekking op heeft, samen met alle kopieën en installaties hiervan vernietigen. U dient te weten dat wij proactief onze rechten zullen uitoefenen naar de volledige strekking van de wet.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank in een bevoegd rechtsgebied ongeldig wordt bevonden, doet de ongeldigheid van deze bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig geldig en van kracht blijven. Het gedeelte met de titels in deze Overeenkomst dient slechts voor de duidelijkheid en heeft geen wettelijk of bindende werking.

10. SITE VERENIGDE STATEN

Hoewel de aankoop van de producten via deze Site wordt uitgevoerd door Herbalife en uw Herbalife Member in Nederland, zijn de filialen van Herbalife actief op de Site in de Verenigde Staten en op andere locaties buiten Nederland. Alle software die wordt gebruikt op de Site of in andere Aanbiedingen is onderhevig aan de exportcontroles van de V.S. en de gelijkwaardige restricties van de Europese Unie. Deze software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Birma, de Democratische Republiek Kongo, Ivoorkust, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Soedan, Venezuela of een ander land waarvoor de V.S. een goederenembargo heeft ingesteld; of (ii) naar personen die zijn opgenomen in de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of personen die zijn opgenomen in de lijst van weigeringsbevelen (Deny Orders) van het Amerikaanse Ministerie van Handel en Economische Zaken. Door het downloaden en gebruik van deze software verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of staatsburger of ingezetene bent van een dergelijk land, of op een dergelijke lijst staat. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde, naar eigen goeddunken de beschikbaarheid van de Site of andere Aanbiedingen te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied.

11. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

De wetten van Nederland zijn van toepassing op deze Overeenkomst (waarbij strijdige wettelijke beginselen hiervan die aanleiding geven tot de toepassing van wetten van andere rechtsgebieden buiten beschouwing worden gelaten) en deze Overeenkomst zal specifiek niet worden geregeld door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, indien anders van toepassing. Geschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

12. CONTACT

Voor vragen, commentaar of opmerkingen over de Site, de Aanbiedingen of deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via 030 2480 199

Voor het laatst herzien op 22 januari 2018.

© 2017 Herbalife. Alle rechten voorbehouden